почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

СВОПОВИ И ИНВЕСТИЦИОНЕ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

 

Своп (swap) је финансијски уговор који обавезује једну страну да замени (свопује) скуп исплата које поседује за други скуп исплата које поседује друга страна. Свопови се често користе код хеџинга, како би се умањио одређени ризик, на пример, каматни ризик, а користе се и у шпекулативним радњама. Већином свопова тргује се на ванберзанском тржишту, мада се одређени типови свопова могу наћи и на трговању на тржиштима фјучерса. Постоје две основне врсте свопова: валутни и каматни свопови. Док се валутни своп своди на замену скупа исплата у једној валути за скуп исплата у другој валити, каматни свопови подразумевају замену једног скупа каматних исплата за други скуп каматних исплата. Каматни свопови јавили су се почетком ’80их година у време раста тражње за хеџинг финансијским инструментима. Свопови могу да смање трошак управљања ризиком с обзиром на то да су јефтинији од преуређења портфолио структуре. Са друге стране, свопови, као уговори, могу трајати дуго времена, на пример 10 и више година, што им даје изразиту предност у односу на каматни хеџинг са другим деривативним хартијама од вредности. Тржиште каматних свопова, најчешће је организовано и контролисано од стране великих комерцијалних и инвестиционих банака.

Валутни своп подразумева размену предиодичног скупа исплата у једној валути, за периодични скуп исплата у другој валути. Основна варијанта овог свопа подразумева размену главница у различитим валутама и поновна замена главница по унапред одређеном девизном курсу о допсећу посла. Могу се користити као механизам релаксирања ограничења у прометању девизама.

Инвестициони финансијски инструменти осигурања су полисе осигуравајућих компанија које имају инвестициони карактер. Најпознатији од ових инстурмената је ганатовани инвестициони уговор (ГИЦ), креиран у пракси америчких компанија. Код овог инструмента, инвестициона компанија је сагласна да плати одређени доларски износ о року доспећа у замену за једнократно уплаћену премију. Износ који се исплаћује једнак је премији плус акумулисана камата по уговором утврђеној стопи. По својим карактеристикама, гарантовани инвестициони уговор је, у ствари, дугорочна обвезница без купона. Он се емитује на рок доспећа од 1 до 20 гоина, а гарантована каматна стопа зависиће о тржишних услова и рејтинга осигуравајуће компаније. Инвеститори су, улгавном, пензијски фондови.

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net