почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

ФЈУЧЕРС

 

Фјучерс представља обавезу да се купи или прода одређена роба или финансијска актива као што су нпр. жито, злато или хартије од вредности одређеног дана, по унапред одређеној цени. Фјучерс уговор, као и термински уговор, представља споразум између две стране о куповини или продаји активе у познато будуће време за познату цену. За разлику од терминског уговора, фјучерс уговором се нормално тргује не берзи. Да би се омогућила трговина, берза поставља извесне стандарде за фјучерс уговоре. Пошто две стране у уговору не морају да се међусобно познају, берза утврђује и гарантне механизме за извршење уговора.

Код фјучерса обично није специфициран тачан датум испоруке. У уговору се позива на месец испоруке, а дотична берза утврђује период унутар месеца када се мора извршити испорука. Време испоруке за берзанске производе је често цео месец. Код фјучерс уговора постоје две позиције. „Кратка позиција“ је позиција продавца која га обавезује да о доспећу испоручи основни инструмент из уговора. „Дуга позиција“ је позиција купца фјучерс уговора, која га обавезује да преузме (купи) основну активу о доспећу. Држалац кратке позиције има право да изабере време током трајања периода испоруке када ће извршити испоруку. Обично уговор има неколико различитих месеци испоруке са којима се тргује у исто време. Берза утврђује тачан износ активе који мора бити испоручен по једном уговору, како ће се котирати будућа цена и ограничење износа до којег се може кретати фјучерс цена (у уговору) у току једног дана. На пример, у моменту продаје, ограничење дневног кретања цена за фјучерс уговор је 1 долар. Уколико цене падају за наведени износ, за уговор се каже да је на доњем ограничењу. Уколико цена порасте за наведени износ, каже се да је на горњој граници. Кретање цена у наведеним оквирима се означава као кретање у границама. Циљ утврђивања дневних ограничења за кретање цена је да се спече велике осцилације због потенцијално шпекулативних понашања.

Сходно врсти производа којим се тргује, фјучерси се деле на робне и финансијске. У основи финансијских фјучерса налази се неки финансијски инструмент (краткорочни и дугорочни), кретање нивоа берзанских индекса и девизни курсеви. Цене фјучерс уговора се утврђују на берзи, мада још увек нису идентификона чврсте везе између фундаменталних економских кретања и цена валутних и индексних фјучерса. Када је актива за фјучерс уговор берзански производ могуће су варијације у квалитету. Због тога је након избора активе важно да берза тачно одреди степен квалитета робе који је прихватљив. Величина уговора утврђује износ активе који се мора испоручити у оквиру датог уговора. Ово је важна одлука за берзу. Ако је уговор исувише велики, многи инвеститори који би желели да покрију релативно малу изложеност или који би желели да стекну релативно малу шпекулативну позицију, били би онемогућени да користе берзу. На другој страни, ако је уговор исувише мали, трговина може бити скупа, јер сваки уговор подразумева одређене трошкове.

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net