почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

УСЛУГЕ БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА

 

Брокерске куће могу обављати већи број услуга. Према врсти послова који се обављају, у оквиру брокерске куће се формирају одељења. Организација брокерских кућа и структура одељења разликује се у зависности од врсте услуга коју брокерска кућа пружа. Већ је истакнуто да се унутар брокерских кућа формирају следећа одељења – брокерско одељење, одељење истраживања, корпоративно одељење и одељење општих послова, па ће фокус бити на саме активност и послове унутар ових одељења.

Осим рутинских брокерских послова, који садрже отварање и вођење власничких рачуна хартија од вредности код Централног регистра, отварање и вођење трговачког, заложног, репо рачуна хартија од вредности, пријем и изношење на Берзу налога за продају/куповину акција и обвезница или отварање рачуна за депоновање хартија од вредности, на располагању је и потпуна помоћ брокерског тима у избору стратегије инвестирања. Помоћ се огледа у избору тренутка куповине и продаје акција уз комплетну анализу финансијских показатеља компаније чије акције купујете кроз портфолио инвестирање.

Унутар одељења анализе одвијају се процеси праћења и анализирања тржишних кретања, на бази којих ће се доносити одлуке о инвестирању или, пак, суздржавању од њега. Такозвани, сервис-брокери који клијентима пружају комплетан сервис, имају бројне истраживачке тимове, чији рад омогућује да се клијентима, који то желе добро да плате, обезбеде најквалитетније информације. Од квалитета информација које долазе из овог одељења у највећој мери зависи пословање брокерске куће. При доношењу одлука о рејтингу појединих хартија и препоруке о даљем задржавању тих хартија, њиховој куповини или продаји, одељење анализе користе све доступне и мање доступне изворе информација.

Почев од Јануара 2004. Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности води јединствену евиденцију о законитим имаоцима хартија од вредности и свако акцинарско друштво има обавезу њиховог укњижавања у Централни регистар ХоВ. Контакт између акционарског друштва и Централног регистра остварује се преко члана Централног регистра са којим емитент потписује Уговор о корпоративној агентури. Уговором о пружању услуга у процесу вршења корпоративних радњи брокерске куће, као корпоративни агенти, обављају за клијента читав низ административних и саветодавних послова. Тако брокерске куће, као корпоративни агенти, врше усаглашавање књиге акционара са базом података Централног рагистра, све послове везане за листинг и трговање на Београдској берзи, као и јавно оглашавање проспекта и свих битнијих показатеља пословања и других дешавања која могу битније утицати на цену акција на Берзи. На зантев клијента агент обавља куповину и продају сопствених акција, врши консалтинг услуге у поступку нових емисија ХоВ клијента, а такође и обавештава Централни регистар о одржању скупштине акционара. Корпоративни агент, такође, врши исплате дивиденде преко Централног регистра у хартијама од вредности или новцу, као и консалтинг услуге у вези са докапитализацијом предузећа или промена правне форме.

У одељењу општих послова врше се послови које обавља и низ других предузећа, различитих секотра и активности. У ово одељење спадају правни послови, рачуноводство, администрација, ИТ, ПР и маркетинг активности, при чему је битно је истаћи да свако од пратећих одељења која може имати брокерска кућа има своју значајну улогу у укупном пословању.

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net