почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

Континуирано трговање

 

Континуирано трговање карактерише чињеница да се трансакције могу закључивати у току берзанског састанка по различитим ценама. Код континуираног утврђивања цена трансакције могу бити закључене на основу налога који садрже лимит цене или ознаку „по свакој цени“. Наиме, цена на отварању формира се као јединствена цена по којој се остварује максималан обим промета. Када се та фаза заврши одмах започиње фаза континуираног трговања која се састоји у томе да се у току 3 сата континуирано упарују налози продаје и налози куповине. То практично значи да се налози куповине и продаје који међусобно одговарају по цени одмах и реализују по цени из налога који је дуже у систему за трговање (тзв. Contributor).

Налози за куповину или продају „по свакој цени“ се извршавају по цени која је најповољнија на налозима који су унети у систем али још нису извршени. При том, део налога „по свакој цени“ који није извршен постаје аутоматски налог са лимит ценом која је једнака тржишној цени по којој је извршена последња трансакција.

Приликом сређивања налога који чекају на реализацију први критеријум који одређује место у реду је лимит цена (код налога продаје од најниже до највише, а код налога куповине од највише до најниже цене). У случају истих цена узима се време подношења налога.

За разлику од метода преовлађујуће цене где се формира само једна јединствена цена и сви налози који се по тој цени могу реализовати се и реализују, код метода континуираног трговања се формира онолико цена колико то дозвољавају налози куповине и налози продаје у распону од +/- 20% од индикативне цене, па стога имамо и цене на: отварању (Open), највишу (High), најнижу (Low) и на затварању (Close).

Трговање методом континуираног трговања састоји се из неколико фаза. Прва фаза је предотварање и ова фаза трговања иста је као код метода трговања преовлађујућом ценом и представља временски период намењен за испостављање и пријем налога чланова Берзе. Друга фаза је отварање која представља временски тренутак у коме се утврђује цена отварања и идентична је фази аукције код метода преовлађујуће цене.

Након тога следи трговање на отварању – временски тренутак у коме се закључују трансакције по утврђеној цени отварања и идентична је фази трговања код метода преовлађујуће цене. Из те фазе се прелази у фазу континуираног трговања. У овој фази Белеx континуирано упоређује цене и количине претходно испостављених, а нереализованих налога, и новоиспостављених налога за трговање, и када услови из налога то дозвољавају закључују се трансакције. По завршетку ове следи фаза затварања односно тренутак у коме се утврђује цена на затварању. У овој фази примењују се правила која се односе на фазу трговања на затварању код метода преовлађујуће цене. Одмах следи трговање на затварању тј. временски период намењен пријему налога по утврђеној цени затварања и закључивање трансакција по цени затварања. За наредна трговања индикативну цену представља цена на затварању, утврђена на претходном берзанском састанку.

Неке од фирми са највећим обимом трговања као што су АИК банка, Универзал банка, Сојапротеин, Агробанка, Привредна Банка, налазе се на континуираном трговању.

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net