почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

КАРАКТЕРИСТИКЕ АКЦИЈА

 

Акције представљају власничку хартију од вредности, пошто представљају удео акционара у власништву акционарског друштва. Наиме, као што је познато, укупан капитал предузећа, подељен је на одређени број акција и сваки власник који их поседује, власник је сразмерног дела датог предузећа. Некада су се акције и физички штампале, међутим данас је то веома редак случај. Највећи број акција сада се налази у електронском облику, а власник поседује једноставну потврду на којој се налазе подаци о датој акцији као и о самом акционару. Процес дематеријализације акција захватио је готово сва тржишта капитала, што у многоме смањује трошкове емисије, али и самог рада са акцијама.

Једна од најзначајнијих карактеристика акција, која је донела велику предност корпоративног власничког облика у односу на друге, јесте ограничена одговорност власника. Наиме, власник удела у акционарском друштву у случају губитка или пословног неуспеха компаније, не може изгубити више од онога што је уложио у куповину датих акција. Поред ове веома значајне карактеристике, акције својим имаоцима доносе још велики број права, што их битно разликује од других финансијских инструмената.

Сама суштина поседовања акције лежи у чињеници да је њен власник уједно и власник сразмерног дела предузећа чије акције поседује. Ова чињеница му даје право контроле које се састоји у праву гласа на скупштини акционара, односно власнику акција омогућује да учествује у избору менаџера који улазе у руководеће органе акционарског друштва. Самим тим, акционар посредно руководи предузећем и тако утиче на будуће пословање компаније, што може донети раст цена акција, али и већу добит. Део добити која настане у предузећу дели се међу акционарима, а сразмерно његовом уделу. Ово право на део добити акционарског друштва није ништа друго до право на дивиденду. Ипак, ово право се не мора увек остварити, јер понекад предузеће може одлучити да не исплати дивиденду, већ да тај износ добитка реинвестира у предузеће, у жељи да у будућем периоду оствари још већу добит.

Акционарска друштва свој капитал могу увећавати и путем емисије нових акција. У том случају постојећим акционарима се нуди да остваре своје право прече куповине новоемитованих акција. Како би сачували свој власнички удео, потребно је да докупе сразмеран удео у новој емисији акција, па им се омогућава да тај процес ураде пре осталих заинтересованих лица, и често по нижој цени. Да би акционар задржао исти власнички удео као и пре емисије, он мора да докупи онолики број акција колико износи његов удео у постојећој власничкој структури, па тако, уколико је он до сада имао 1% власништва, приликом емисије нових 10.000 акција, да би сачувао исти удео, акционар мора да докупи 100 акција (1% од 10.000). Акционар може и да не искористи ово право, али ће се тада његов власнички удео смањити.

Приликом стечаја или ликвидације предузећа, власник акција остварује право на сразмеран део стечајне или ликвидационе масе. Међутим, пре власника обичних акција, на ову масу право остварују власници обвезница и преференцијалних акција, па се тако може десити да власник обичних акција не оствари ово право, али би он требало унапред да буде свестан овог ризика. Такође, акционар има право увида у основне пословне резултате акционарског друштва, али ово право ипак није неограничено, како би се предузеће сачувало конкурентску позиција предузећа, која може бити угоржена објављивањем свих својих пословних резултата.

Карактеристика која је акцијама дала, можда, примат на финансијским тржиштима јесте право на њихов трансфер, односно слободну продају. Акционари, најчешће, своје акције могу продавати без икаквих ограничења, било кад и било коме. Ово право чини акције врло ликвидним финансијским улагањем, омогућавајући брз улазак и брз излаза из одређених власничких позиција. Постоје, међутим, и затворена акционарска друштва, код којих ово право може бити мало сложениије, пошто је за продају својих акција потребно добити одбрење менаџера или пак скупштине акционара.

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net