почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

РАЦИО АНАЛИЗА

 

Рацио анализа се бави истраживањем и кванитифицирањем односа који постоје између билансних позиција једног предузећа, са циљем да се омогући веродостојна оцена финансијског положаја и активности предузећа. Она представља алат коју аналитичар користи како би дошао до бројчаног приказа стања у којој се предузеће налази, као и да ту информацију упореди са претходним периодом, другим предузећем, привредном граном или пак привредом у целини. Износ једне билансне позиције према другој, изражен у простој математичкој формули, назива се рацио. Значај рацио бројева лежи у чињеници да апсолутни бројеви најчешће сами за себе не говоре пуно, као и да је међусобно тешко или немогуће упоређивати два субјекта уколико не постоји међусобно упоредива величина.

Постоји низ рацио бројева који се могу израчунавати из билансних показатеља, а односе се на перформансе, акитвност, финансије или ливквидност предузећа. Најчешће се рацио бројеви деле у неколико група према томе какве билансне позиције обрађују и какве информације пружају. Тако постоје рацији ликвидности, активности, профитабилности, тржишни рацијии и рацији дуга, односно рацији финансијске структуре. Рацио бројеви ликвидности имају за циљ да покажу каква је способност предузећа да плаћа доспеле обавезе, уз одржавање потребног обима и стурктуре обртних средстава и очување доброг кредитног бонитета предузећа. За оцену ликвидности најчешће се упоређују обртна средства и краткорочне обавезе (општи рацио ликвидности), или пак готовина и њени супститути и краткорочне обавезе (ригорозни рацио ликвидности). Способност компаније да исплаћује краткорочне обавезе, било готовином, било уновчавањем обртних средстава, је од највеће важности за једно предузеће, па је стога анализа ликвидности једна од најчешће коришћених.

Рацио анализа акитвности мери способност фирме да у приходе конвертује различите позиције биланса стања и биланса успеха. Разуме се да компаније настоје да ово конвертовање обаве што је брже могуће, јер то доводи од већег промета и већег обрта средстава. Најчешће коришћени рацији активности су просечан период наплате потраживања и период продаје залиха. Рацији прфитабилности су, вероватно, најбројнији рацио бројеви, пошто посматрају способност предузећа да ствара профит, упоређујући га са релевантним трошковима насталим у одређеном периоду времена. Профитабилност предузећа најшеће се исказује односом нето добитка и нето прихода од продаје, што представља профитну маржу. Такође, значајни су још и показатељи РОА (стопа приноса на укупна средства) и РОЕ (стопа приноса на сопствена средства), који упоређују нето приходе са једне стране и укупно ангажована средства, односно сопствена средства предузећа са друге стране.

Однос између сопствених и позајмљених средстава једног предузећа представља његову финансијску структуру и тиче се пасиве биланса стања. Анализом одговарајућих билансних позиција пасиве добијају се рацио показатељи финансијске структуре, којима је циљ мерење способности предузећа да отплаћује своје дугове. Најчешће коришћен и, вероватно, најкориснији јесте рацио позајмљених према сопственим средствима. Када је овај рацио висок, генрално то значи да је компанија презадужена, пошто је велики део свог раста финансирала задуживањем, што може да проузрокује пад профита услед додатних трошкова на име камата. Због осетљивости и важности питања задужености предузећа овај рацио је веома користан, а пошто се лако се израчунава, веома често се у пракси и употребљава. Битно је истаћи да овај рацио варира у зависности од гране привреде у којој се предузеће налази, па је тако, на пример, за предузећа из капитално интензивних грана, попут ауто-индустрије, оптималан рацио око 2, док је, на пример, за произвођаче рачунара он оптималан на нивоу од 0,5.

За инвеститоре на берзи вероватно су најзначајнији тржишни рацио бројеви, карактеристични за акционарска друштва, пошто у различите односе стављају тржишне и књиговодствене цене акција, као и приходе које оне доносе. На сајту Београдске берзе, уз податке о предузећима налазе се подаци о ЕПС и П/Е рацијима, као најбитнијим рацио бројевима ове групе, па ће о њима детаљније бити речи у следећем наставку.

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net