почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА

 

Организација брокерско дилерских друштава зависи од њихове величине, као и од броја и врста услуга које обављају. Како је познато да брокерско дилерска друштва могу обављати послове брокера, дилера, маркет мејкера, инвестиционог саветника, портфолио менаџера, агента емисије и покровитеља емисије, тако ће и сама организација зависити од броја ових функција које обавља једна кућа.

Уколико се друштво одлучи да ће им у њиховој активности брокерско дилерски послови бити доминантни, онда ће свакако најбитније и најразвијеније бити одељење за трговање. У оквиру њега се налазе брокери, који у своје име и за туђ рачун тргују на берзи, као и дилери, тргујући у своје име и за свој рачун. Основни процес унутар овог одељење представља примање и извршење налога клијената. Наиме, клијент лично или неким средством комуникације (телефон, факс, електронски...) издаје налог свом брокеру, који га потом уноси у систем берзе. На основу рализације налога, брокер наплаћује провизију, која се огледа у одређеном проценту од вредности трговања, при чему се он најчешће креће од 0,5 до 2%. Како провизија представља основни вид зараде брокера, зато је више него јасно да је ово одељење, у ком се зарада ствара, једно од најважнијих, ако не и најважније у брокерско дилерском друштву.

Одељење за трговање, најчешће прати и одељење за истраживање, односно анализу. Оно посматра и анализира тржишне трендове, истражује будуће инвестиционе могућности и, као резултат свега тога, даје извештаје које користе како запослени у брокерској кући, тако и клијенти и медији. Од квалитета информација које долазе из овог одељења у највећој мери зависи пословање брокерске куће, јер уколико клијент види да су анализе и процене квалитетне и да се на основу њих може зарадити, врло је вероватно да ће своје пословање усмерити на ту кућу. Извештаји овог одељења укључују анализу локалних компанија, привредних сектора, као и економије у целини.

Већина брокерско дилерских друштава поседују корпоративно одељење, мање или више развијено, у зависноти од броја и обима услуга које пружају својим клијентима. У овом сектору доминирају послови корпоративне агентуре, односно вођење административних послова за емитента, који произилазе из законских обавеза, а тичу се објављивања проспекта, евиденције хартија у Централном регистру, обавештавања јавности о одржавању скупштина акционара, итд. Поред тога, у корпоративном одељењу јављају се и услуге инвестиционог, правног и финансијског консалтинга, којима стручњаци овог одељења настоје да клијентима понуде што повољније алтернативе за успешно пословање. Такође, уколико се брокерско дилерско друштво региструје за обављање послова агента и/или покровитеља емисије хартија од вредности, тим активностима бавиће се запослени унутар корпоративног одељења.

Поред ових, такорећи, основних сектора, у брокерско дилерским друштвима јављају се пратећа одељења, која не доприносе директно стварању добитка, већ имају за циљ сигуран и квалитетан процес пословања, као и остваривање контаката са оркужењем. Наиме, већина брокерских кућа поседује засебно одељење које се бави интерном контролом, односно провером исправности пословања са аспекта законских прописа. Посебан акценат се ставља на контролу инсајдерске трговине, која је у условима када брокерска кућа тргује и за свој и за клијентов рачун, веома могућа, и зато веома строго санкционисана. Ово одељње служи управо да се спречи појава свих неправилности које би могле бити санкционисане од стране Комисије за хартије од вредности. Такође, истиче се и одељење маркетинга, заједно са одљењем за односе са јавношћу, које, у складу са све већим значајем ових функција у савренемин пословним односима, и код брокерских кућа има битну улогу. Ова одељења треба јавности да прикажу брокерску кућу на такав начин да се што лакше привуче циљна група клијената.

Свака од ових целина обавља одређен скуп активности, који заједно доприносе квалитетном и ефикасном раду целог брокерско дилерског друштва. У зависности какве циљеве испред себе друштво постави, тако ће организовати своје пословање и секторе.

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net