почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ

 

За боље сагледавање суштине акционарства, потребно је појаснити основне елеметне који чине акцијски капитал предузећа. Оно што се у англосаксонској пракси назива еqуитy, код нас зове акцијски капитал и чини га номинална вредност акција, капитални вишак, односно емисиона премија или ажио и нераспоређена добит, односно акумулација.

Када се врши емисија акција, обавезно се наводи и номинална вредност акције, што представља вредност по којој се емитоване акције књиже у рачуноводству акционарског друштва. Међутим, треба разликовати номиналну од књиговодствене вредност акција. Она није иста, с обзиром на то да је књиговодствена вредност рачунска категорија и мења се током времена. О рачуноводственој вредности биће речи нешто касније, па је потребно даље појаснити први елемент акцијског капитала – номиналну вредност акцијског капитала. Он представља производ номиналне цене појединачне акције и укупан број емитованих акција. Уколико је, на пример, предузеће емитовало 100.000 акција, номиналне цене 100 динара, укупна номинална вредност акцијског капитала износи 10.000.000 динара. Постоје пак случајеви када се акције емитују без номиналне вредности, како би спречиле власнике да се исувише вежу за ту вредснот и како би добиле могућност да прикупе веће износе капитала, пошто се акције најчешће продају по вишој цени од номиналне. У том случају, цена по којој су акције продате узима се као номинална и по њој се евидентирају у рачуноводству предузећа.

У пракси се веома ретко акције продају по номиналној вредности. То ће се радити у раним фазама развоја акционарског друштва, када је неопходно скупити што више и што брже капитала. Међутим, како се предузеће развија и остварује одређене позитивне резултате, оно ће настојати да своје акције прода по цени која је изнад номиналне цене. Разлика која том приликом настане, тј. разлика између номиналне и продајне цене акција представља други елемент акцијског капитала, који се назива капитални вишак односно емисиона премија или ажио. Ажио не може бити негативна величина, пошто предузеће неће никад дозволити продају акција испод номиналне вредности.

Коначно, трећи елемент акцијског капитала представља задржани профит односно нераспоређену добит. Овај елемент је интерног карактера, односно настаје заслугама предузећа, док су претходна два екстерног типа и акционарско друштво тешко може на њих директно утицати. Нераспоређена добит настаје као резултат успешног пословања предузећа и реч је о делу укупне добити корпорације коју она не исплаћује власницима акција у облику дивиденди. С обзиром на то да је задржана добит интерног карктера, без спољнег ангажовања, то омугаћава њихово коришћење уз релативно ниске трошкове. Задржавање добити подразумева смањивање средстава за исплату дивиденди у садашњости, али ствара могућности да дође до повећања њихових исплата у будућности, пошто ће предузеће доћи до финансијских средстава за експанзију свог пословања под релативно повољним условима. Такође, због коришћења задржане добити у финансирању предузећа власници акција можда пропуштају право на дивиденду, али не губе контролна права која би била угрожена у случају емитовања нових акција ради сакупљања капитала.

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net