почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

ВРЕДНОСТ АКЦИЈА

 

Анализа вредности акција представља један од најостељивијих аспеката везаних за изучавање акција. Одмах треба истаћи да код обичних акција могу постојати три врсте вреднсоти, а то су номинална, књиговодствена и тржишна. Номинална вредност акција се односи на вредност по којој акционарско друштво одлучи да емитује своје акције и она се углавно одређује одлукама управног одбора. Номинална вредност једне акције помножена бројем емитованих акција даје први елемент акцијског капитала – његову номиналну вредност. Међутим, она има релативно мали практичан значај.

За разлику од обвезница и преференцијалних акција код којих је номинална вредност једнака њиховој књиговодственој вредности, код обичних акција то није случај. Отуда је и друга вредност која по правилу са изузетком момента емисије, различита од номиналне вредности, књиговодствена вредност обичних акција. Она је рачунска категорија и мења се током времена у зависности од промена основних билансних категорија. Добија се простим дељењем укупне књиговодствене вредности акцијског капитала и броја емитованих акција. Трговање сваком акцијом на Београдској берзи започиње од њене књиговодствене односно обрачунске вредности која се добија из финансијских биланса компаније. Она може, али и не мора да има велике везе са тржишном вредношћу што се у сваком случају верификује односом понуде и тражње када отпочне трговање.

Трећа и уједно најважнија врста вредности акција је њихова тржишна вредност или цена. Тржишна цена је она цена која се формира на секундарним тржиштима акција кроз односе понуде и тражње. Тржишна цена је цена по којој се обављају купопродајне трансакције између купаца и продаваца акција. Она је подложна честим флуктуацијама и мења се не само из дана у дан, већ често и из часа у час. На високо ефикасним финансијским тржиштима цена акција реагују на све промене из пословног окружења, промене у пословној политици и слично. Неки од најважнијих фактора који могу утицати на кретање цена акција су: пословни резултати предузећа, кретање тражње, кретање у грани делатности и укупној привреди, општи економски фактори, политички догађаји и читав низ других.

Једно од основних питања везаних за анализу вредности акција је како одредити њихову фундаменталну или праву вредност. Та права, односно реална вредност је изузетно битна за инвеститоре у акције, финансијске аналитичаре, портфолио менаџере, финансијске менаџере у предузећима и све друге заинтересоване субјекте, пошто на базињеног познавања могу заснивати доношење својих инвестиционих одлука. Тако, на пример, инвеститор који зна да је реална вредност акције нижа од њене текуће тржишне цене донеће одлуку да их купи. У супротном, уколико је цена већа од реалне највероватније ће донети одлуку да их прода.

Однос књиговодствене и тржишне вредности мери се показатељем односно рациом који се назива однос тржишне и књиговодствене вредности (П/Б рацио). Он показује колико је тржишна вредност акције компаније већа од њене књиговодствене вредности исказане у билансу стања. Уколико је однос тржишне и књиговодствене вредности мањи од један то показује једну од следеће две ствари: или инвеститори верују да је вредност имовине прецењена или компанија има лошу способност остваривања профита. У првом случају инвестиција је више него ризична јер се може ускоро очекивати корекција тржишне вредности на доле услед мање вредне активе док лоша профитабилност, у другом случају, може бити побољшана једино новим менаџментом или реорганизацијом пословања и тиме довести до раста тржишне вредности. С друге стране компанија са високим П/Б рациом би требала да остварује веома висок принос на сопствену активу. Уколико се евентуално касније објаве добри резултати пословања ове компаније, веома је вероватно да су они већ укалкулисани у тржишну вредност ове акције.

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net