почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

ФОРВАРД

 

Форвард или термински уговор је проста изведена хартија од вредности, односно уговор о купопродаји одређене финансијске финансијске активе по унапред дефинисаној цени, где ће се испорука активе и коначно плаћање извршити одређеног дана у будућности. Ови уговори углавном нису стандардизовани, тј. услови реализације трансакције се индивидуално уговарају између купца и продавца, без посредника (или клириншке куће), што их разликује од фјучерса. Уговор се углавном склапа између две финансијске институције или између финансијске институције и једног од њених клијената – предузећа. Овим уговором обично се не тргује на берзи. Термински уговор је ОТЦ инструмент и они се углавном извршавају.
Једна од уговорних страна у терминском уговору прихвата „дугу позицију“ и сагласна је да купи предметну активу на познат и будући датум за познату и специфицирану будућу цену. Друга страна прихвата „кратку позицију“ и сагласна је да прода активу истог дана по истој цени. Цена у терминском уговору се назива цена испоруке. Цена испоруке у време склапања уговора је изабрана тако да је вредност терминског уговора за обе стране једнака нули. То значи да нема трошкова за ступање у дуги или кратку позицију. Касније та вредност постаје позитивна или негативна у зависности од кретања цене основне активе. На пример, ако цена активе нагло порасте након склапања уговора, вредност дуге позиције у терминском уговору постаје позитивна док вредност кратке позиције постаје негативна. Држалац кратке позиције у време доспелости уговора испоручује активу држаоцу дуге позиције у замену за новчани износ еквивалентан цени испоруке. Кључна варијабла која одређује вредност терминског уговора једнака је нули у моменту његовог склапања. Терминска цена представља цену испоруке, која чини да уговор има нулту вредност. Током времена, терминска цена се мења, док цена испоруке остаје иста. Генерално посматрано, терминска цена варира са доспелошћу посматраног уговора.

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net