почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

Техничка и фундаментална анализа

 

У земљама са развијеним тржиштем и великом берзанском традицијом, трговина хартијама од вредности представља атрактивну делатност. Тачније, безброј улагача покушава да победи тржиште предвиђањем догађаја у будућности. На основу очекиваних промена цена, врши се продаја или куповина берзанских инструмената. При томе се користе различит приступи а циљ је исти: продати када је скупље – купити када су цене најниже. Шта заправо тражимо? У општем случају тражимо квалитетну хартију од вредности, ликвидну хартију од вредности, хартију од вредности са што мањим ризиком, са високим приносом и по могућству у атрактивној индустрији. Ваша инвестициона стратегија одлучујуће утиче на избор хартије од вредности у коју желите да инвестирате.

Од чега зависе цене хартија од вредности? Да ли је могуће утврдити степен и смер ценовних промена на берзи? Могу ли се контролисати промене цена? Ово су само нека од питања која се намећу свима који намеравају да инвестирају на берзи. Прогнозе вештих аналитичара се често користе при формулисању стратегије улагача. При томе се користе принципи фундаменталне или техничке анализе.

Фундаментална анализа представља приступ истраживању цена акција који објашњава промене у њиховом кретању на бази дејства фундаменталних фактора (фактори из економског, политичког, правног окружења). Појединачно или заједно, ови фактори утичу на будуће кретање цена акција па је њихово откривање и анализирање суштина предвиђања цена акција.

Све те теоријске концепције се могу сврстати у два основна правца.Класична теорија, која представља један од праваца фундаменталне анализе, као најважнији параметар у одређивању берзанских цена узима зараде које остварују акционарска друштва. Чим се на тржишту наговести појава фактора који могу утицати на зараду компаније, сектора или, пак, економије у целини доћиће до промена цена акција које ће се десити и пре него најављени фактори изврше утицај на зараде. Уколико инвеститори не реагују одмах, антиципирајући позитиван или негативан утицај фундаменталних фактора на зараде, биће касно јер тржиште већ унапред у цене »угради« очекиване ефекте. Теорија поверења представља други правац размишљања присталица фундаменталне анализе. Ова теорија нуди објашњење за многе ситуације на тржишту где се стриктно придржавање квантитативних принципа класичне теорије показало немоћним. Ова теорија се може формулисати на следећи начин: основни фактор у кретању цена акција представља пораст или пад поверења између трговаца и инвеститора у будућем кретању цена акција, зарада и дивиденди. У великом броју случајева тржиште је показивало добро стање фундаменталних фактора, а цене акција су једноставно ишле наниже. Такође је било примера када су неповољни фундаментални фактори доводили до растућег тржишта акција.

Техничка анализа стиче све већу популарност. Разлози су, наизглед, сасвим убедљиви: на основу кретања цена хартија од вредности у прошлости, формулише се став о будућим токовима. Самим тим ,на основу ваљане техничке анализе која ће обухватити претходни период, могу се извући поуздани закључци о кретању цена на финансијским тржиштима у будућности. Постоје три премисе на којима се заснива техничка анализа: тржиште своди све на праву меру, цене се крећу у трендовима и историја се понавља.

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net