почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

Блок трговање

 

Блок трговање представља блок трансакцију чији је предмет хартија од вредности којом се тргује на берзанском или на ванберзанском тржишту. Блок трансакција је трансакција договорена ван берзанског састанка на коме се тргује методом преовлађујуће цене или методом континуираног трговања, у билатералном односу једног купца и једног продавца, а према условима прописаним Правилима пословања Београдске берзе. Све хартије од вредности и финансијски инструменти којима се тргује у оквиру берзанског и ванберзанског трговања, осим фјучерса и опција, могу бити предмет блок трансакције.

Уколико је предмет блок трансакције хартија од вредности којом се тргује методом преовлађујуће цене, блок трансакција може бити закључена ако су кумулативно испуњени одређени услови. Први услов је да најмање један члан Берзе подноси у исто време налог куповине и налог продаје за истоветну хартију од вредности, у истоветној количини, по истоветној цени и са истоветним датумом салдирања. Затим, битно је да је количина хартија од вредности из блок трансакције једнака најмање збиру трговане количине датом хартијом од вредности на последња три берзанска састанка, а најмање 3% од укупно емитованог броја датих хартија од вредности, изузимајући трговану количину на берзанском састанку на дан закључења блок трансакције. Као трећи услов је прописано да највише одступање цене хартије од вредности из блок трансакције у односу на просечну пондерисану цену закључену на претходна три берзанска састанка (изузимајући берзански састанак на дан када се закључује блок трансакција), је до 10%, осим у случају када је количина хартија од вредности у блок трансакцији најмање 20% од укупног броја издатих хартија од вредности исте врсте и класе предметног издаваоца, када је дозвољена разлика цена до 20%.

У случају да је предмет блок трансакције хартија од вредности којом се тргује методом континуираног трговања, морају такође бити испуњени услови блок трансакција да би она била закључена. У односу на трговање методом преовлађујуће цене се разликује по вредности блок трансакције, а она може алтернативно бити најмање 200 милиона динара, уколико је предмет блок трансакције акција, или 10 милиона динара, уколико је предмет блок трансакције дужничка хартија од вредности, а као трећи случај је 10% од укупно издатог броја хартија од вредности исте врсте и исте класе, издате од стране предметног издаваоца. Следећи услов је да највише одступање цене хартије од вредности из блок трансакције у односу на цену на затварању на претходном берзанском састанку оже бити до 3%, осим у случају када је количина хартија од вредности у блок трансакцији најмање 10% од укупног броја издатих хартија од вредности исте врсте и класе предметног издаваоца,када је дозвољена разлика цена до 5%. Још један врло битан услов је да количину хартија од вредности из блок трансакције није могуће купити, односно продати по цени из блок трансакције у току трајања берзанског састанка за време којег се доставља Берзи на одобрење и регистрацију.

Брокер продавца иницира блок трансакцију у Белеxу уносећи у налог за блок трговање све елементе трансакције, осим података о купцу и исти упућује брокеру купца на конфирмацију. Конфирмацијом блок трансакције од стране брокера купца сматра се унос захтеваних података о купцу и достављање тако конфирмиране блок трансакције Берзи у року од 15 минута од тренутка када је брокер продавца упутио брокеру купца блок трансакцију на конфирмацију. Конфирмација блок трансакције од стране брокера купца мора бити извршена на истом берзанском састанку на којем је брокер продавца иницирао блок трансакцију, а најкасније до времена утврдјеног календаром берзанских састанака. Службеник Берзе овлашћен од стране Директора Берзе, одобрава, односно, не одобрава блок трансакцију у року од 60 минута од времена када је Берзи достављена конфирмирана блок трансакција од стране брокера купца. Уколико службеник Берзе одобри блок трговање, закључује се блок трансакција и израђује закључница.

Цене и обим промета из одобрених блок трансакција не утичу на цене и обим промета остварене у трговању хартијама од вредности на берзанском састанку, нити утичу на вредност индекса у који су дате хартије од вредности укључене.

Посматрано по методама трговања у 2007. Блок трговања налазе се на трећем месту, са оствареним прометом од 13,4 милијарде динара.

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net