почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

МЕТОД ПРЕОВЛАЂУЈУЋЕ ЦЕНЕ

 

Методом преовлађујуће цене тргује се акцијама највећег броја предузећа на Београдској берзи, па стога представља веома битан сегмент трговања. Који ће се метод користити за акције неког предузећа зависи од бројних фактора, од којих су најбитнији учесталост трговања тим акцијама, њихова ликвидност, стабилност самог предузећа...

Трговање методом преовлађујуће цене састоји се из: предотварања, аукција, трговање и/или трговање на затварању

Фаза предотварања служи за испоставље налога за трговање и састоји се од пријема налога и рандом периода. Рандом фазу карактерише ограничен пријем налога за трговање и ограничен приказ информација. Трајање подфазе рандом утврђује се у Белеx-у помоћу неконтролисане процедуре базиране на таблици случајних бројева, што практично значи да рандом период сваког дана различито траје. У подфази пријем налога, чланови Берзе могу испостављати налоге за трговање, укључујући налоге за повлачење и налоге за промену налога, док се у рандом периоду испостављају само налози за трговање. У предотварању се не утврђује преовлађујућа цена, нити је дозвољено упаривање налога, односно закључивање трансакција.

Преовлађујућа цена се утврђује у фази аукције, а на основу испостављених налога за трговање. Приликом њеног утврђивања руководи се циљем максимизирања обима промета, и тежи се минимизирању разлике између цене коју је могуће утврдити и индикативне цене. За преовлађујућу цену проглашава се цена по којој се остварује највећи обим промета, мерен количином предметне хартије од вредности. Зона флуктуације утврђује се на нивоу +/-20% од индикативне цене, сем у случају прве аукције када се зона флуктуације утврђује најмање на нивоу од -20%/+50%. Уколико се једнако највећи обим промета може остварити по више цена, као преовлађујућа цена утврђује се цена која је ближа индикативној цени, осим у случају првог трговања када ће се као преовлађујућа цена утврдити виша цена. Уколико је могуће утврдити две цене по којима се може остварити једнако највећи обим промета, а које су једнако удаљене од индикативне цене, као преовлађујућа цена утврђује се виша цена. Преовлађујућа цена представља индикативну цену за наредни берзански састанак.

У фази трговања закључују се трансакције. Трансакције могу бити закључене само по преовлађујућој цени. Уколико постоји дебаланс количина између стране куповине и продаје по утврђеној преовлађујућој цени, односно уколико се сви налози за трговање којима то дозвољавају услови цене из налога не могу извршити по утврђеној преовлађујућој цени, успоставља се следећи редослед приоритета извршења налога: 1) тржишни налози; 2) налози са лимит ценом »повољнијом« од преовлађујуће цене, 3) налози са лимит ценом која је једнака преовлађујућој цени. Између налога једнаких по цени, предност при реализацији додељује се раније испостављеном налогу за трговање.

У фази трговања на затварању могуће је закључивати трансакције само и искључиво по утврђеној преовлађујућој цени, односно по индикативној цени, уколико преовлађујућа цена није утврђена.

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net