почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ ФОНДОВА

 

Инвестиционим фондовима управља Друштво за управљање инвестиционим фондовима. Друштво за управљање инвестиционим фондом организовано је као затворено акционарско друштво и у свом саставу може имати више инвестицоних фондова са различитим политикама улагања и приноса. Једино ограничење у броју фондова друштва за управљање је, да сваки фонд мора имати бар једног портфолио менаџера . Друштво за управљање инвестиционим фондовима управља фондом, води инвестициону политику, доноси инвестиционе одлуке, води евиденцију о члановима фонда и вредности њихових удела у фонду, обавља одређене административне, рачуноводствене и маркетиншке послове у име фонда. На врху пирамиде друштва је Скупштима акционара , затим долазе управни и извршни одбор. Извршни одбор се дели на директора извршног одбора који руководи сектором маркетинга, продаје, управљања имовином и члана извршног одбора који је задужен за одељење финансија и правне послове у чијем саставу се налази и интерна контрола и ревизија. Основне три врсте инвестиционих фондова су: отворени, затворени и приватни инвестициони фондови.

Организациона шема отвореног инвестиционог фонда дели се на сектор општих послова и сектор за управљање портфолиом. У опште послове улази финансијско правни сектор и сектор за послове маркетинга и продаје, и њихова улога је да подрже рад сектора за управљање портфолиом, који представља основни покреретач инвестиционог фонда и од чијих одлука зависи и вредност инвестиционих јединица. Саставни делови сектора за управљање портфолиом су директор сектора, портфолио менаџер и инвестициони аналитичар. Њихов задатак је анализа финансијског тржишта и његових учесника, на основу које доносе инвестиционе одлуке. При доношењу одлука морају водити рачуна да прикупљена средства улажу у прортфолио који ће пратити опредељеност фонда према ризику и приносима.

Структура затвореног инвестиционог фонда састоји се од: скупштине акционара тј. власника акција, управног одбора, менаџмента компаније тј. Инвестиционих и финансијских саветника, независног повереника, посредника трансфера и главног потписника. На врху организационе структуре налази се скупштина акционара, која бира и разрешава чланове управног одбора. Инвеститори тј. акционари су уједно и власници инвестиционог фонда и они су ти који подносе инвестициони ризик. Управни одбор је одговоран за свеобухватно управљање компанијом, за реализацију инвестиционих циљева и инвестиционе политике фонда. Управни одбор надгледа рад менаџмента компаније и инвестиционог саветника тј. портфолио менаџмента.

Менаџмент компанија чине инвестициони саветници и финансијски аналитичари. Они представљају тзв. оперативни менаџмент фонда. Менаџмент компанија је специјализована институција за управљање портфолиом и најчешће је део неке инвестиционе банке, комерцијалне банке, брокерско-дилерске куће итд. Од знања, стручности, процене и одлуке, инвестиционих и финансијских саветника, зависи успех пословања целог фонда. Њихови задаци су праћење, анализа и предвидјање тржишних кретања, доношење инвестиционих одлука, креирање и управљање портфолиом...

Дистрибутивно-продајна организација инвестиционог фонда обухвата низ посредника. Ту се налазе повереник, посредник трансфера и главни потписник. Повереник је независна институција која је надлежна за извршавање налога инвестиционог саветника, односно одлуке оперативног менаџмента. Независна институција врши исплате и издаје признанице о трансакцијама фонда. Њено задужење је да чува активу фонда тј. његову готовину и хартије од вредности портфолиа. У великом броју слућајева улогу повереника обавља банка.Затим долазимо до посредника трансфера који је надлежан за спровођење трансакција са акционарима. Те трансакције се састоје од продаје и откупа акција, дистрибуције дивиденди и реализованих капиталних добитака, водјења инвестиционих досијеа акционара... Задужењепотписника је маркетинг и дистрибуција нових емисија акција фонда. Постоје два начина продаје акција фонда а то су продаја на “велико” и продаја на “мало”.Прва представља продају брокерско-дилерским кућама, а друга директно инвеститорима. Ови послови се могу обављати интерно и екстерно. Интерно, када се део фонда или менаџмент компанија бави назначеним пословима, а екстерно, када уговорне брокерско-дилерске куће, банке, и друге институције у својим централама и кроз мрежу својих представништва широм земље, врше назначене послове за рачун и у име инвестиционог фонда.

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net