почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

РАД СА КЛИЈЕНТИМА

 

Клијент трговање на Београдској берзи може да обави преко брокерске куће која је њен члан и члан Централног регистра хартија од вредности. Клијент, при првом доласку у брокерску кућу, потписује са брокером Уговор о отварању и вођењу рачуна хартија од вредности на основу кога брокер отвара власнички рачун код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности. Затим је потребно да клијент отвори наменски динарски и/или девизни рачун за продају и куповину акција у банци која је члан Централног регистра и потписује Уговор о посредовању у купопродаји хартија од вредности.

Сва докуметација се прибавља у брокерској кући, осим наменског новчаног рачуна за трговање хартијама од вредности, који клијент мора лично да отвори на шалтеру банке. Наменски новчани рачун се отвара само у банци која је члан Централног регистра и процедура отварања рачуна је различита за физичка и правана лица са једне и резиденте и не резиденте наше земље са друге стране.

Брокерска кућа је дужна да сваког клијента упозна са правилником и тарифником пословања, као и да му предочи начин свог пословања. По потписивању наведених уговора, брокер клијента упућује у стање на тржишту, кретање цена, однос понуде и тражње и друге релевантне, свима доступне, информације везане за одређену хартију. Међутим, брокеру је забрањено да саветује клијента кад и у које хартије да улаже, јер посао брокера је искључиво посреднички, док се пословима саветовања баве инвестициони саветници. Када се добију неопходне информације везане за кретање цена, начин трговања и трошкове приступа се потписивању налога за продају или куповину хартија, у коме се прецизно дефинише цена и количина хартија које се продају, односно купују, што представља писмено испостављање налога. У пракси се одвија још један начин издавања налога, где клијент телефоном даје инструкције брокеру, које се при том снимају и тако представљају доказ о издатом налогу.

Пре самог процеса трговања и издавања налога, продавци морају имати покривеност налога до тренутка испостављања налога у систем трговања Београдске берзе, што значи да морају имати расположиве хартије од вредности на свом власничком рачуну. Са друге стране, купци морају обезбедити покривеност налога куповине у целости до тренутка испоставе налога куповине у систем, односно да на свом наменском рачуну поседују новчана средства довољна за покриће целокупне тржишне вредности увећане за предвиђене трошкове, тачније провизије брокера, Берзе, Централног регистра и банке.

Уколико дође до реализације налога, брокери исти или следећи дан шаљу обавештење о реализацији налога на кућну адресу клијента. Након три радна дана од тренутка реализације налога врши се салдирање трансакција, што у пракси значи да продавац добија новац на свој наменски новчани рачун, а купац добија хартије од вредности на свој власнички рачун за хартије од вредности.

Све податке о трговању Београдска берза публикује кроз берзанске извештаје, који се затим објављују на wеб-презентацији, али и у дневним новинама, радио и ТВ станицама, специјализованим економским часописима или путем агенција за дистрибуцију података. На инвеститору је да ове податке прати, предвиђа будућа кретања и да доноси исправне одлуке о куповини и продаји.

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net