почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

ЕТИКА И ОДГОВОРНОСТ

 

Да би једна брокерска кућа добила дозволу за рад на београдској берзи и самим тим постала њен члан, неопходно је да има потписан Етички кодекс са струковним удружењем, при чему такво струковно удружење у Србији представља Пословно удружење Берзи и Берзанских посредника.

Етички кодекс донет је услед потреба унапређења професионализма и пословног понашања, јачања принципа сигурности и одговорности, као и поспешивање здраве конкуренције засноване на економским и тржишним принципима. Такође, имајући у виду да су берзански посредници дужни да свој посао обављају професионално, поштено, са дужном пажњом и уливајући поверење. Придржавајући се начела Етичког кодекса, Брокерске куће јачају углед струке као и поверење инвеститора и друштва у целини у рад овлашћених учесника на тржишту хартија од вредности. Берзански посредници сами међу собом се морају старати за испуњење тих начела и за поштовање дисциплине у својим редовима.

Етички кодекс представља скуп основних моралних начела и правила по којима се управљају посредници на финансијском тржишту, њихови органи и запослени приликом обављања послова са хартијама од вредности, односно у пословању са клијентима, другим овлашћеним учесницима на тржишту хартија од вредности, те другим институцијама на финансијском тржишту и у пословном окружењу.

У основна начела професионалне етике могло би се сврстати следеће - заштита угледа струке, старање о унапређењу струке. Такође, ту су још и начела поступања са пажњом доброг стручњака, једнаког третмана свих клијената, осигурања права и интереса клијената, обавештавања клијената, као и начело поверења.

Овим кодексом се регулише и понашање чланова на тржишту ХоВ. Нека од недозвољених радњи су да чланови не смеју на тржишту да наступају у супротности са добрим пословним обичајима и не смеју да врше радње које проузрокују или би могле да проузрокују штету другим учесницима на тржишту. Не смеју ни на који начин да шире или објављују нетачне информације које би могле да проузрокују промене цена хартија од вредности на тржишту. Не смеју да обављају фиктивне послове са намером да код инвеститора створе погрешан утисак у погледу кретања цена хартија од вредности. Не смеју непосредно или посредно да обављају манипулација ценама. Не смеју да формирају, односно да подстичу формирање група у циљу вршења утицаја на формирање цена хартија од вредности, нити смеју да учествују у таквим групама, обезбеђују им средства или од њих примају налоге или средства. Својим интерним актима уређује на који начин и под којим условима може да закључује посао са хартијама од вредности за свој рачун и не сме да угрози интересе клијента, или другог овлашћеног учесника.

Ко има приступ привилегованим, односно инсајд, информацијама, не сме да закључује послове са хартијама од вредности на основу тих информација.

Надзор над спровођењем овог Кодекса је право и обавеза сваког члана Удружења и свих других овлашћених учесника на тржишту хартија од вредности. О кршењу овог Кодекса обавештавају се надлежни органи Удружења утврђени Кодексом и Статутом Удружења, а за утврђивање одговорности због кршења Кодекса и за изрицање мера надлежан је Суд части при Удружењу.

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net