почетна   |   документи   |   вести нашег брокера   |   школа берзе   |   приступница   |   архива   |   погодности   |   контакт

 

ШКОЛА БЕРЗЕ

Шта је берза.
Почеци, настанак и развој берзе
Берзанско пословање у Србији
Београдска берза данас
Начин фунционисања, учесници и односи

 

УЧЕСНИЦИ

Учесници на финасијском тржишту
Банке и други институционални инвеститори
Инвестициони фондови
Централни регистар ХоВ и Комисија за ХоВ
Брокерско дилерска друштва

 

БРОКЕРСКО ДИЛЕРСКА ДРУШТВА
Берзански посредници
Организација брокерско дилерског друштва
Услуге брокерско дилерског друштва
Рад са клијентима
Етика и одговорност
 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

Настанак инвестиционих фондова
Врсте инвестиционих фондова
Организација инвестиционих фондова
Портфолио менаџмент
Преглед сектора инвестиционих фондова у Србији и региону


ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Техничка и фундаментална анализа
Берзански индекси
Рацио анализа
ЕПС и П/Е рацио
Други значајни финансијски показатељи

 

НАЛОЗИ, ТЕХНИКЕ И СИСТЕМ ТРГОВАЊА

Налози за трговање
Белеx систем за трговање
Континуирано трговање
Трговање методом преовлађујуће цене
Блок трговање

 

АКЦИЈЕ
Кратак историјат и суштина акционарства
Карактеристике акција
Акцијски капитал
Врсте и класе акција
Вредност акција

 

ОБАВЕЗНИЦЕ
Основне карактеристике обвезница
Врсте обвезница
Принос и ризик
Укратко о цени обвезнице
Обвезнице на Београдској берзи

 

ФЈУЧЕРСИ, ОПЦИЈЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Форварди
Фјучерси
Опције
Варанти и права
Свопови

 

МЕРЏЕРИ
Увод
Основни појмови
Циљеви
Офанзивне стратегије
Дефанзивне стратегије

 

ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ

Појам и особине
Привредни циклуси
Узроци и излечење кризе
Берзански крахови кроз историју
Криза на Београдској берзи
 

СВЕТСКА ТРЖИШТА
САД
Велика Британија
Западна Европа
Азија
Централна и источна Европа

 

ТРЖИШТА ЕХ YU РЕПУБЛИКА
Хрватска
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Македонија
Словенија
 

ИПО
Шта је ИПО?
Карактеристике и предности ИПОа
Процес и методе спровођења
ИПО у региону
ИПО и бесплатна подела акција
 

 

 

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБВЕЗНИЦА

 

Обвезнице су дужничке хартије од вредности које обавезују издаваоца (зајмопримца) да инвеститору (зајмодавацу) или доносиоцу, исплати износ наведен на њој са одређеном каматом на дан доспећа обвезнице за наплату. Обвезнице, за разлику од акција, јер не дају право на учествовање у власништву подузећа и добити, али дају право на поврат уложене главнице увећане за уговорену камату у уговореном року.

Материјализована обвезница се састоји од плашта и каматних купона. Плашт садржи основне податке о обвезници као што су ознака да је та хартија од вредности обвезница и која је врста обвезнице, назив и седиште емитента, назив и седиште купца или ознаку да гласи на доносиоца. На плашту се обавезно налази износ на који гласи обвезница (номиналну вредност обвезнице) и висина каматне стопе. Датум и место плаћања камате и главнице (номиналне вредности), место и датум издавања, ознаку серије и контролни број обвезнице, факсимил потписа овлашћеног лица и печат емитента, такође су садржане у плашту. У земљама развијеног тржишта обвезница, исплата камата се врши два пута годишње (могуће и једном годишње или о току доспећа). У том случају поред плашта обвезице садрже и каматне купоне. Каматни купони носе основне податке о самој исплати камате. У те податке спадају ознаке серије и број купона, висина камате, датум доспећа, место, датум и начин плаћања камата као и потпис овлашћеног лица и печат емитента. Када дође време за наплату камате, власник односно ималац обвезнице, мора показати каматни купон емитенту, заједно са плаштом.

У складу са постојећом регулативом, емитент може, уместо штампања обвезнице, да изда потврду која би садржала исте елементе као и плашт обвезнице с тим што она онда мора бити оверена од стране банке код које емитент има отворен депо рачун.

Да би се схватила суштина обвезница упоредићемо их са акцијама. Основна разлика је у томе што су акције власничке а обвезнице дужничке хартије од вредности, односно законити имаоци обвезница су кредитори емитента, а имоци акција његови власници и могу учествовати у доношењу одлука. Такође, обвезнице као хартије од вредности доспевају после одређеног времена и тада их емитент мора откупити од њиховог имаоца по њиховој номиналној вредности, док акције немају рок доспећа и могу остати „неисплаћене“ све док постоји предузеће емитент. Постоје и битне разлике између приноса на обвезнице и акције, тако камата код обвезница представља уговорну обавезу емитента, док дивиденда не представља правну обавезу све док је управни одбор акционарског друштва званично и не објави. Битна карактеристика камате је и та што је она унапред уговорена, док износ дивиденде који ће бити исплаћен зависи од оствареног пословног успеха. Предности власника обвезница су у томе што уколико дође до ликвидације или банкротства акционарског друштва, власници обвезница имају приоритет у односу на власнике акција у наплати својих потраживања из ликвидационе одн. стечајне масе.

 


 

УДРУЖЕЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У „ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА“А.Д., ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“ И СВИХ ГРАЂАНА ВЛАСНИКА АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“А.Д. И ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“, Београд, ул. Радивоја Кораћа бр. 4
design: www.znamo.net